12rai Rimtai Maerim Chiangmai, Property.

Resort house in Chiang Mai. @Maerim

พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) หรือตราสารหนี้รัฐบาล เป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่งที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ซื้อหรือนักลงทุนจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ ที่จะได้รับการชำระหนี้ และผลประโยชน์อื่นๆ เช่น ดอกเบี้ย จากลูกหนี้ คือ รัฐบาลหรือหน่วยงานที่ออกพันธบัตรนั้นๆ การลงทุนในพันธบัตรจึงไม่ซับซ้อนเท่าการลงทุนแบบอื่น นักลงทุนสามารถซื้อพันธบัตรมาเก็บไว้ จนถึงเวลาไถ่ถอนก็จะได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละประมาณ 3%


รัฐบาลจะนำเงินที่ระดมทุนได้จากการขายพันธบัตรรัฐบาลไปลงทุนในโครงการของรัฐ นำไปใช้จ่ายคืนหนี้ของรัฐ หรือนำไปทำภารกิจใดๆ ของรัฐ ดังนั้นเมื่อเราลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ก็เสมือนหนึ่งได้เป็นเจ้าหนี้ปล่อยเงินกู้ให้รัฐบาลยืมไปใช้ เมื่อถึงเวลาที่กำหนด รัฐบาลมีหน้าที่จ่ายดอกเบี้ยและคืนเงินต้นตามที่ได้สัญญาไว้


การลงทุนในตราสารหนี้ โดยเฉพาะการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล จึงถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นสามัญ แน่นอนเมื่อความเสี่ยงต่ำกว่า ผลตอบแทนของตราสารหนี้ก็ย่อมต่ำกว่าผลตอบแทนจากตราสารทุน แต่มีความสม่ำเสมอจากกระแสการจ่ายดอกเบี้ย


นอกจากนี้การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล จะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นกู้ แม้ว่าทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้จะเป็นตราสารหนี้เหมือนกันก็ตาม เนื่องจากความเสี่ยงในการลงทุนในตราสารหนี้ เราจะพิจารณาจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือเป็นลักษณะที่สำคัญของตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งแตกต่างจากพันธบัตรรัฐบาลที่ถือเป็นตราสารหนี้ที่ปราศจากความเสี่ยงด้านเครดิต เนื่องจากรัฐบาลมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในประเทศ จากการที่รัฐบาลมีอำนาจในการเก็บภาษีเพื่อมาใช้คืนหนี้นั่นเอง ดังนั้นพันธบัตรรัฐบาลจึงถือเป็นตราสารหนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk Free)

สามารถลงทุนในพันธบัตรได้อย่างไร

ตลาดซื้อขายพันธบัตร แบ่งเป็น 2 ตลาดเช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่น คือมีการซื้อขายในตลาดแรก (Primary Market) และในตลาดรอง (Secondary Market) ซึ่งมีความแตกต่างกัน ดังนี้

1. ตลาดแรก (Primary Market)

คือ การซื้อขายพันธบัตรที่เปิดตัวครั้งแรก โดยเป็นการซื้อขายระหว่างสถาบันออกพันธบัตรกับนักลงทุน ราคาขายจะเป็นราคาหน้าตั๋ว หรือราคาที่ต่ำกว่า โดยขายให้กับนักลงทุน 2 ประเภทด้วยวิธีการตั้งราคาที่ต่างกัน

  • นักลงทุนรายย่อย คือ การขายให้กับบุคคลทั่วไป ราคาขายเริ่มต้นที่ 1,000 บาท พันธบัตรบางประเภทจำกัดจำนวนเงินในการลงทุน แต่บางประเภทก็ไม่จำกัด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสถาบันที่ออกพันธบัตรนั้น สามารถซื้อได้ผ่านธนาคารพาณิชย์
  • นักลงทุนสถาบัน คือ การขายให้สถาบันการลงทุน เช่น กองทุนรวมที่มีนโยบายในการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ราคาในการขายจะตั้งแบบประมูลซึ่งแบ่งเป็นการประมูลแบบแข่งราคา ราคาประมูลที่ต่ำสุด ได้สิทธิ์ในการซื้อก่อน กับการประมูลแบบไม่แข่งราคา จะขายที่ราคาถัวเฉลี่ยในการประมูลรอบเดียวกัน

2.ตลาดรอง (Secondary Market)

คือ การซื้อขายพันธบัตรระหว่างนักลงทุนด้วยกันเองที่ไม่ได้ซื้อผ่านตลาดแรก หรือนักลงทุนที่ซื้อผ่านตลาดแรก แต่ต้องการขายพันธบัตรก่อนครบกำหนดสัญญา นักลงทุนต้องมาขายผ่านตลาดรอง การซื้อขายมีทั้งแบบซื้อขายแบบตกลงกันเอง และการซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (Bond Electronic Exchange, BEX) ซึ่งเป็นการซื้อขายผ่านโปรกเกอร์

การลงทุนในพันธบัตรเหมาะกับใคร?

1.ผู้ที่ต้องการความแน่นอนในเรื่องผลตอบแทน ไม่ชอบความเสี่ยง

ยอมรับความเสียหายจากการลงทุนได้ไม่มาก และจำเป็นต้องมีเงินก้อนเพื่อการลงทุน รวมถึงเงินลงทุนก้อนนั้นต้องมีกำหนดระยะเวลาในการลงทุนสอดคล้องกับระยะเวลาของพันธบัตรด้วย
 

2.ผู้ที่ต้องการใช้ตราสารหนี้เพื่อการบริหารเงินลงทุน (Portfolio Management) ให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

นอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น หุ้นสามัญ ที่ให้ผลตอบแทนสูงแล้ว นักลงทุนควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งลงทุนในตราสารหนี้ด้วย เพื่อที่ตราสารหนี้จะก่อให้เกิดกระแสเงินรับที่สม่ำเสมอสำหรับใช้เป็นค่าใช้จ่ายประจำต่างๆ นอกจากนี้นักลงทุนก็จะได้รับเงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดไถ่ถอน การลงทุนในตราสารหนี้จึงเป็นการสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ นักลงทุนควรแบ่งเงินลงทุนในสัดส่วนเท่าใดเพื่อลงทุนในตราสารหนี้ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุของผู้ลงทุน ขนาดของรายได้ประจำเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายประจำ และที่สำคัญคือระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หากผู้ลงทุนอายุไม่มาก เพิ่งทำงานได้ไม่กี่ปี มีรายได้ประจำเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายประจำ และชอบความเสี่ยง ก็อาจแบ่งเงินลงทุนในตราสารหนี้ในสัดส่วนไม่สูงนัก

ความเสี่ยงจากการลงทุนในพันธบัตร

แม้การลงทุนในพันธบัตร จะเป็นการลงทุนที่ปลอดภัย (กว่าการลงทุนในหุ้นสามัญ) อย่างไรก็ตามในโลกของการลงทุนนั้น ไม่มีการลงทุนใดที่ปราศจากความเสี่ยงอย่างแท้จริง การลงทุนในพันธบัตรก็เช่นกัน ซึ่งความเสี่ยงจากการลงทุนในพันธบัตร ได้แก่

  • ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหากเลือกลงทุนในพันธบัตรระยะยาวโดยปราศจากการวางแผน หากเกิดเหตุที่คุณมีความต้องการใช้เงินก่อนครบกำหนดอายุการลงทุน จนต้องนำไปขายที่ตลาดรอง (เพราะรัฐบาลไม่ได้รับซื้อคืนก่อนครบกำหนด) คุณอาจต้องขายขาดทุนหรือไม่ได้รับเงินตามที่ควรจะได้ถ้าถือต่อจนครบอายุ
  • ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยถ้าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีค่าสูงขึ้น จะทำให้ตราสารหนี้มีราคาหรือมูลค่าลดลง เช่น หากคุณลงทุนในพันธบัตรที่ได้ดอกเบี้ย 3% ต่อปี เป็นเวลา 5 ปี เงินของคุณจะถูกล็อคอยู่ที่อัตราผลตอบแทน 3% ตลอดระยะเวลา 5 ปี ถ้าเวลาผ่านไป แล้วอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดมีค่าสูงขึ้น คุณก็จะเสียโอกาสที่จะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น เช่น พันธบัตรชุดใหม่ที่อาจจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า 3% อันนี้เราเรียกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส หรือ Opportunity Cost (เสียโอกาสที่คุณจะนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าที่คุณได้รับอยู่ในปัจจุบัน)


จะเห็นว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะผู้ซื้อจะมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ ซึ่งจะได้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ และได้เงินต้นคืนเมื่อครบกำหนดอายุ ซึ่งหากผู้ลงทุนตัดสินใจลงทุนแล้ว อย่าลืม... “ติดตามผลการลงทุน” และ “ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการลงทุน” อย่างสม่ำเสมอ เพราะการที่ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และทันต่อเหตุการณ์ จะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนได้ทันท่วงที

        บทความโดย :  นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์ CFP®

นักวางแผนการเงินอิสระ นักเขียนและวิทยากร

ที่มา : https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/grow-your-wealth/government-bond.html

บ้านพร้อมสวนกาแฟ เชียงใหม่

28rai coffeefarm Tepsadej, Chiangmai.

House on Highland with Coffee Plantation, Doisaket, Chiangmai.

ทาวน์โฮมรังสิต/ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

20sqw Lamlonga PathomThani, Thailand

联排别墅 3 间卧室,靠近梦想世界公园,Lamlomka-Rangsit,巴吞他尼。

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน

Thanachart, สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน

ใกล้วัดดอยคำ-สวนราพฤกษ์

519sqw land, Maehia, Doikam Roadside, ChiangMai

Roadside to Wat Doikham, Maehia Subistrict.

สวนลิ้นจี่บนเนินเขา 4 ไร่

4rai Hillslope Lychee PongValley, chiangmai.

ใกล้รีสอร์ทในหุบเขาบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ตึกแถวติดถนนห้วยแก้ว

22sqw Shophouse Hoikeaw.ChiangmaiCity

ด้านหลังติดถนนศิริมังคลาจารย์ - ย่านนิมมานเหมินท์

9 Rooms guesthouse

guesthouse4sale santitham chiangmai. realestate.

with a restaurant near Kad Suan Kaew, city - Chiang Mai

Nimmana Condo

47sqm Nimana condominium,chiangmai properties.

คอนโดฯย่านนิมมานฯ พร้อมเข้าอยู่

HFM Top up Bonus
gofx.com

GOFX double bonus, Forex trade.

Resort for sale, Chiangmai.
ขายคอนโดมิเนียม
ขายตึกแถวต่ำกว่าราคาประเมิน

TownhomwBuilding chomJan chiangmaicity. properties.

Shophouse for sale near Chiangmai Airport, City.

ขายอพาร์ทเม้นท์
บ้านโครงการจัดสรรคุณภาพ ใกล้เมือง

VintageHome Sankampeang BaanNaChuen Chiangmai.thailand

ขายอพาร์ทเม้นท์ใกล้มหาวิทยาลัย

1rai Apartment MaeJoUniversity 68rooms, Chiangmai.

ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ประกาศล่าสุด

GoFx copy trade

FXpro Forex

บ้านติดแม่น้ำปิง พื้นไม้สักทอง อ.สารภี

teak would house in chiangmai, Thailand.

ติดแม่น้ำปิง 5 ห้องนอน

Saraphi-ChiangMai.

10rai Tawangtal building Chiangmai

Resort building for accommodations business. Outer ring Road.

กล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือได้

Banana camera, กล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือได้

ขายที่ดินแปลงใหญ่

533rai maefak sansai Chiang.mai.Thailand

แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Sephora แหล่งรวมเมคอัพ

Sephora Thailand

 สกินแคร์ แฮร์แคร์ และไอเทมความงามชื่อดังจากทั่วโลก จากแบรนด์ดังจากทั่วโลก ช้อปสบายง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว


FBS BANNER, FOREX BROKER

Doisaket - Chiangmai. Properties.

Creekside resort, Chiangmai.

Resort Projects. Doi Saket, Chiangmai.

ไร่กาแฟอราบิก้า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

CoffeeFarm Tepadej Chiangmai, properties.

ไร่กาแฟอราบิก้าสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 ม. 

ขายที่ดินหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

NongTong Hangdong2rai,chiangmai land.

หลังตลาดต้นโชค ใกล้สถานีตำรวจหนองตอง

ตึกแถวให้เช่า มีที่จอดรถ

ShopHouse 2Unit ManeeNopparat ChiangmaiCity

ตึกแถว 2 คูหาทะลุถึงกัน ประตูช้างเผือก