12rai Rimtai Maerim Chiangmai, Property.

Resort house in Chiang Mai. @Maerim

การออมเงินในธนาคารอย่างเดียวนั้นอาจไม่พอต่อความต้องการในอนาคต ดังนั้นการลงทุนจึงเป็นหนึ่งในวิธีการวางแผนการเงินที่คนอยากมีชีวิตดีๆ ในช่วงบั้นปลายควรรีบลงมือทำ อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญที่หลายคนยังลังเลไม่กล้าที่นำเงินที่มีอยู่ไปลงทุน เพราะขาดความรู้เกี่ยวกับประเภทของการลงทุน การลงทุนระยะสั้น หรือการลงทุนระยะยาวมีอะไรบ้าง จึงทำให้ไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นลงทุนอย่างไรดี

 1. การลงทุนตราสารหนี้ หรือการลงทุนระยะสั้น

การลงทุนตราสารหนี้ คือ การลงทุนที่นักลงทุนอยู่ในสถานะเจ้าหนี้ของผู้ออกตราสารหนี้ โดยได้รับผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยและรับเงินลงทุนคืนเมื่อครบกำหนดสัญญา สำหรับระยะเวลาการลงทุนจะขึ้นอยู่กับชนิดของตราสารหนี้ แต่รวมแล้วจะเป็นการลงทุนระยะสั้น อย่างตั๋วเงินคลังมีอายุไม่เกิน 365 วัน ตั๋วเงินธนาคารแห่งประเทศไทยมีอายุไม่เกิน 365 วัน หุ้นกู้เอกชนระยะสั้นมีอายุไม่เกิน 270 วัน  ทำให้ตราสารหนี้ระยะสั้นจัดในกลุ่มประเภทของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ผลตอบแทนอยู่ที่ 2 – 5 เปอร์เซ็นต์ แต่ถึงอย่างนั้นนอกจากผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยแล้ว นักลงทุนสามารถค่าตอบแทนจากการซื้อขายตราสารหนี้ได้ด้วย

ประโยชน์จากการลงทุนตราสารหนี้

 • มีความเสี่ยงต่ำ ปลอดภัย เงินต้นไม่หาย โดยเฉพาะตราสารหนี้จากรัฐบาล เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรักษาเงินลงทุนไว้ หรือผู้ที่ไม่สามารถรับความเสี่ยงสูงๆ ได้ รวมถึงนักลงทุนมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้น หรือเพิ่งเริ่มศึกษาหาแนวทางการลงทุน
 • ให้ผลตอบแทนสูงกว่าการนำเงินฝากธนาคาร และสามารถคาดเดาผลตอบแทนได้ เนื่องจากมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทนที่ชัดเจน

ความเสี่ยงจากการลงทุนตราสารหนี้

 • เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนต่ำ หากมีภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น จะทำให้อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงลดลง หรือมีมูลค่าน้อยกว่าอัตราเงินเฟ้อได้
 • มีความผันผวนเรื่องอัตราดอกเบี้ย หากดอกเบี้ยปรับสูงขึ้น ตราสารหนี้มีมูลค่าลดลง แต่ถ้าดอกเบี้ยต่ำ ตราสารหนี้มีมูลค่าสูงขึ้น
 • ตราสารหนี้ระยะสั้นเป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องต่ำ ต้องใช้เวลานานในการขาย จึงไม่เหมาะกับคนที่ต้องการเงินหมุนเวียน

  2. การลงทุนในพันธบัตร/ หุ้นกู้ หรือการลงทุนระยะยาว

การลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้คือ การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จัดอยู่ในกลุ่มประเภทของการลงทุนระยะยาว มีลักษณะการลงทุน ผลตอบแทน และความเสี่ยงต่ำคล้ายกับตราสารหนี้ระยะสั้น โดยนักลงทุนที่ครอบครองพันธบัตรหรือหุ้นกู้จะได้รับดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นจากผู้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้เมื่อครบสัญญา แต่ สำหรับการลงทุนประเภทนี้หากเป็นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจจะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาล ได้รับผลดอกเบี้ยเฉลี่ยปีละประมาณ 3% แต่ถ้าเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยเอกชนจะเรียกว่าหุ้นกู้ ได้รับผลตอบแทนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทเอกชนที่เป็นเจ้าของหุ้นกู้ แต่ส่วนใหญ่จะสูงกว่าพันธบัตรรัฐบาลที่มีอายุสัญญาใกล้เคียงกัน จ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยปีละ 2 – 4 ครั้ง

ประโยชน์จากการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้

 • จัดอยู่ในกลุ่มประเภทของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ เงินลงทุนปลอดภัย เนื่องจากมีการทำสัญญาซื้อขายระหว่างสถาบันออกพันธบัตรและนักลงทุนอย่างชัดเจน จึงเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบความเสี่ยง
 • ได้ผลตอบแทนสูงกว่าการฝากเงินในบัญชีเงินฝากและสามารถคาดเดาผลตอบแทน เนื่องจากมีการกำหนดระยะเวลาการจ่ายผลตอบแทนที่ชัดเจน
 • ด้วยระยะเวลาการสัญญาการลงทุนจึงเหมาะกับการวางแผนการเงินระยะกลางและระยะยาว แต่หากต้องการเงินหมุนเวียนยังสามารถซื้อขายทำกำไรได้ โดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดสัญญา

ความเสี่ยงจากการลงทุนในพันธบัตรและหุ้นกู้

 • เนื่องจากเป็นการลงทุนระยะยาวจึงต้องมีการวางแผนทางการเงินอย่างรอบคอบ เพราะถึงแม้จะสามารถซื้อขายก่อนครบกำหนดสัญญาได้ แต่เป็นการซื้อขายผ่านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ราคาจึงเป็นไปตามกลไกลการตลาดจึงอาจขาดทุนได้
 • ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยปรับสูง มูลค่าของพันธบัตรและหุ้นกู้จะลดลง ทำให้เสียโอกาสนำเงินไปลงทุนที่ได้ผลตอบแทนมากกว่า เพราะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตอบแทนคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • ถึงแม้ว่าจะกลุ่มประเภทของการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่หุ้นกู้จะมีความเสี่ยงผิดนัดสัญญาชำระหนี้สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล ก่อนตัดสินใจจึงต้องอาศัยข้อมูลการประเมินความสามารถในการชำระหนี้และเครดิตจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Agency)

  

3. การลงทุนในหุ้น

การลงทุนในหุ้นคือ การลงทุนในหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนักลงทุนจะเป็นผู้ตัดสินใจซื้อขายด้วยตัวเองผ่านบัญชีหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร์ โดยปัจจุบันบัญชีหุ้นมีด้วยกันทั้งสิ้น 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีวางเงินล่วงหน้า บัญชีเงินสด และบัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ สำหรับผลตอบแทนจะอยู่ในรูปของเงินปันผลจากกำไรการดำเนินการของบริษัทและส่วนต่างที่ได้จากการซื้อขายหุ้น แต่ผลตอบแทนขึ้นอยู่กับความผันผวนของความต้องการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และระยะเวลาในการลงทุน ทำให้การลงทุนในหุ้นถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทของการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง

ประโยชน์จากการลงทุนในหุ้น

 • เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉลี่ยแล้วการลงทุนในตลาดหุ้นไทยจะได้ผลตอบแทนประมาณ 8 – 12 เปอร์เซ็นต์ต่อปี กรณีถือครองหุ้นในระยะยาว
 • เลือกลงทุนในธุรกิจที่สนใจได้อย่างอิสระ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนก่อตั้งธุรกิจเอง และที่สำคัญสามารถเริ่มต้นด้วยเงินลงทุนน้อยได้
 • เป็นการลงทุนที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง สามารถซื้อขายเพื่อทำกำไรได้ตลอดเวลาที่ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการ
 • สามารถใช้หุ้นค้ำประกันเงินการกู้เงินกับสถาบันทางเงินได้ โดยยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์และได้รับเงินปันผลได้เช่นเดิม

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้น

 • เป็นสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูง ราคาหุ้นมีการปรับขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีโอกาสขาดทุนสูงเช่นกัน
 • ต้องรับความเสี่ยงเช่นเดียวกับเจ้าของบริษัท เพราะการถือหุ้นเปรียบเสมือนกับการเป็นเจ้าของร่วม หากบริษัทมีขาดทุนติดต่อกันหรือภาพลักษณ์ไม่ดี นอกจากไม่ได้รับเงินปันผล ยังมีโอกาสที่หุ้นมีมูลค่าลดลงด้วย
 • ในตลาดหลักทรัพย์มีหุ้นหลายประเภท ทั้งหุ้นโตช้า หุ้นแข็งแกร่ง หุ้นเติบโต หุ้นวัฏจักร หุ้นฟื้นตัว และหุ้นสินทรัพย์มาก จึงจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจความเสี่ยงของประเภทของการลงทุนอย่างละเอียด

 4. การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คือ การลงทุนในทรัพย์สินประเภทที่ดิน บ้าน คอนโดมิเนียม ทาวน์โอม อาคารสำนักงาน โกดัง ใบจองอสังหาริมทรัพย์ หรือหน่วยลงทุนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ โดยสามารถสร้างผลตอบแทนได้หลากหลายแบบ ทั้งปล่อยเช่ารายวัน ปล่อยเช่ารายเดือน สร้างบ้านมือหนึ่งขาย ซื้อบ้านเก่ามาซ่อมแซมเพื่อขายต่อ ซื้อขายใบจองอสังหาริมทรัพย์ นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ หรือลงทุนในกองทุนหรือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเหตุนี้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีจึงขึ้นอยู่กับประเภทของการลงทุน อย่างในกรณีลงทุนสร้างบ้านมือหนึ่งขายจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 80 – 100 เปอร์เซ็นต์ต่อการขาย การลงทุนในกองทุนได้รับผลตอบแทนที่ 6 – 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี นายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ได้รับผลตอบแทน 2 – 4 เปอร์เซ็นต์ต่อการขาย ในขณะที่การปล่อยเช่าได้รับผลตอบแทนสูง 8 – 12 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน

ประโยชน์จากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 • เป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง สามารถซื้อเก็บไว้สร้างผลตอบแทนในระยะยาว หรือเป็นมรดกลูกหลาน ยกเว้นการซื้อขายใบจองอสังหาริมทรัพย์และการเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์ที่จัดอยู่ในประเภทการลงทุนระยะสั้น
 • มีการผันผวนของราคาต่ำ เพราะมีการปรับราคาขึ้นลงช้ากว่าการลงทุนประเภทอื่น ทำให้มีโอกาสขาดทุนน้อยลง
 • กรณียังอยู่ในระหว่างผ่อนชำระอสังหาริมทรัพย์จะได้รับสิทธิลดหย่อนตามกฏหมายสูงสุด 100,000 บาท

ความเสี่ยงจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

 • เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง หากไม่มีเงินก้อนก็ต้องขอเงินลงทุนจากสถาบันการเงินที่มาพร้อมอัตราดอกเบี้ย ทำให้มีต้นทุนเพิ่มมากขึ้น
 • เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ นโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ หรือเศรษฐกิจมีการชะลอตัว ส่งผลให้กำลังซื้อกำลังเช่าลดลงทำให้ต้องถือทรัพย์สินเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับผลตอบแทน
 • อสังหาริมทรัพย์เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูง ทำให้มีการซื้อขายช้า ไม่เหมาะกับคนที่มีสภาพคล่องทางการเงินต่ำ

  

5. การลงทุนในของมีค่า

สำหรับการลงทุนในของมีค่าถือเป็นอีกหนึ่งประเภทของการลงทุนที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะสร้างผลตอบแทนในอนาคตแล้ว ยังตอบโจทย์ความชอบส่วนตัวของนักลงทุนด้วย สำหรับของมีค่าที่นิยมสะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนมีดังนี้

การลงทุนในทองคำ

การลงทุนในทองคำคือ การลงทุนกับสินทรัพย์ประเภททองคำเพื่อรับผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย โดยผลตอบแทนเฉลี่ยจะขึ้นอยู่กับราคาทองคำในประเทศและตลาดโลกในแต่ละปี นอกจากนั้นยังมีการลงทุนในกองทุนรวมทองคำ กองทุนรวมอีทีเอฟทองคํา (Gold ETFs) และสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า (Gold Futures) ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีเงินลงทุนน้อย แต่ต้องการผลตอบแทนสูง

ประโยชน์จากการลงทุนในทองคำ

 • ทองคำเป็นทรัพย์สินที่มีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง เรียกว่ายิ่งถือนานยิ่งได้กำไร
 • ทองคำแท่งเป็นหนึ่งในทรัพย์สินสากล ทำให้สามารถซื้อขายเปลี่ยนเป็นเงินได้ราคาเดียวกันทั่วโลก
 • เหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อวางแผนการเงินระยะยาว เพราะเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงตามอัตราเงินเฟ้อ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในทองคำ

 • การลงทุนในทองคำแท่งและกองทุนรวมทองคำใช้เวลานานในการสะสมผลตอบแทน แต่ถ้าอยากได้ผลตอบแทนเร็วขึ้นอาจต้องเปลี่ยนเป็นการลงทุนใน Gold ETFs และ Gold Futures ซึ่งเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง จึงเหมาะกับนักลงทุนที่มีประสบการณ์
 • การลงทุนในทองคำแท่งได้รับผลตอบแทนจากการซื้อมาและขายออกไปเท่านั้น ไม่มีผลตอบแทนในรูปแบบอื่น แต่ถ้าอยากได้เงินปันผลควรเลือกลงทุนในกองทุนรวมทองคำ
 • การสะสมทองคำแท่งมีโอกาสสูญหายได้ เพราะต้องเก็บรักษาเอง

              

การลงทุนในค่าเงิน

การลงทุนในค่าเงินคือ การลงทุนกับการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงของสกุลเงินต่างๆ ผลตอบแทนได้จากส่วนต่างของการซื้อขายค่าเงิน  สำหรับสกุลเงินที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สกุลเงินยูโร สกุลเงินเยน สกุลเงินปอนด์ สกุลเงินฟรังก์สวิส สกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย

ประโยชน์จากการลงทุนในค่าเงิน

 • มีสกุลเงินให้เลือกทำกำไรได้หลากหลาย ทำให้สามารถกระจายความเสี่ยงได้มากขึ้น
 • เป็นทรัพย์สินที่มีสภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายได้ตลอดเวลา ทุกประเทศทั่วโลก และหลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร แอปพลิเคชันของธนาคาร หรือร้านรับแลกเงิน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในค่าเงิน

 • การเปลี่ยนแปลงค่าเงินขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งสภาพทางเศรษฐกิจ นโยบายทางธนาคาร และการเมือง เพราะฉะนั้นผู้ลงทุนจึงต้องติดตามข่าวสารและประเมินทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเงินสกุลที่เลือกลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อลดปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินจากการถือทรัพย์สินเป็นเวลานาน

การลงทุนในสินค้าพลังงาน

การลงทุนในสินค้าพลังงานคือ การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องพลังงานสะอาด อย่างกลุ่มพลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียน รถยนต์ไฟฟ้า และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักลงทุนทั่วไปสามารถลงทุนโดยการซื้อหุ้นหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจด้านพลังงาน

ประโยชน์จากการลงทุนในสินค้าพลังงาน

เป็นธุรกิจที่ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของภาครัฐของทุกประเทศทั่วโลก ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต

ความเสี่ยงจากการลงทุนในสินค้าพลังงาน

 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาด้านเทคโนโลยี จึงต้องใช้เงินลงทุนสูง ในช่วงแรกของการลงทุนอาจมองไม่เห็นผลตอบแทน ทำให้ไม่เหมาะกับกลุ่มนักลงทุนระยะสั้น
 • การเติบโตขึ้นอยู่นโยบายของภาครัฐ หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ

การลงทุนในค่าเงินดิจิตอล

การลงทุนในค่าเงินดิจิตอลคือ การลงทุนในเงินสกุลดิจิตอลที่พัฒนาจากอัลกอลิทึม มูลค่าของสินทรัพย์ดิจิตอลจะขึ้นอยู่กับความต้องการของนักลงทุน ถ้าสกุลเงินดิจิตอลใดเป็นที่ต้องการมากก็จะยิ่งมีราคาสูง จึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทของการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง ปัจจุบันมีมากกว่า 10,000 สกุล สุกลเงินที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก ได้แก่ Bitcoin สำหรับวิธีสร้างผลตอบแทนทำได้หลากหลายวิธีทั้งการลงทุนระยะสั้นและระยะยาว ทั้งการถือสกุลเงินเพื่อทำกำไรในระยะยาว การเทรดซื้อขายระยะสั้นทำกำไรจากราคาขึ้นลงรายวัน การเก็บไว้ในกระเป๋าเงินดิจิตอลเพื่อรับดอกเบี้ย การฝากใน Liquidity Pool เพื่อรับผลตอบแทนรูปแบบต่างๆ  การขุด Bitcoin และรับเหรียญแจกฟรีจากการทำกิจกรรม

ประโยชน์จากการลงทุนในค่าเงินดิจิตอล

 • ถูกจับตามองในฐานะเงินบนโลกออนไลน์ที่มีเติบโตสูงและชำระสินค้าได้จริงในอนาคต ด้วยเหตุนี้การถือครองเป็นกลุ่มแรก ๆ จึงทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการลงทุนในช่วงตลาดขาขึ้น
 • สามารถใช้ซื้อสินทรัพย์ดิจิตอล สินค้าในโลกเกมเสมือนจริง สินค้าทั่วไป บริจาค เป็นของขวัญ ทิปแก่ผู้ให้บริการ
 • มีอิสระในการซื้อขายเท่าเทียมทั่วโลก เพราะไม่อยู่ภายใต้สถาบันการเงินของประเทศใด ปัจจัยด้านนโยบาย อัตราเงินเฟ้อ หรือสภาพเศรษฐกิจจึงไม่มีผลต่อมูลค่าของสกุลเงิน

ความเสี่ยงจากการลงทุนในค่าเงินดิจิตอล

 • ราคาของสกุลเงินขึ้นอยู่กับความต้องการของนักลงทุนในระบบ มูลค่าของสกุลเงินจึงมีการเปลี่ยนแปลงราคาของสกุลเงินอยู่ตลอดเวลา ทำให้มีโอกาสสูญเสียเงินลงทุนได้หากมูลค่าของสกุลเงินลดลง
 • สกุลเงินดิจิตอลยังไม่ได้รับรองจากรัฐบาลหรือใช้ทรัพย์สินที่มีมูลค่าค้ำประกัน จึงไม่มีมูลค่าจริงตามกฎหมาย

การลงทุนในของสะสม

การลงทุนในของสะสมคือ การลงทุนกับสิ่งของที่มีมูลค่า อย่างรถยนต์ นาฬิกา พระเครื่อง เหรียญที่ระลึก พระเครื่อง ภาพวาด เครื่องประดับ เครื่องดื่ม ของเก่า โดยผลตอบแทนมาจากส่วนต่างของราคาซื้อขาย

ประโยชน์จากการลงทุนในของสะสม

 • เป็นการลงทุนกับสิ่งของที่สามารถจับต้องได้ มีคุณค่าทางจิตใจ และตอบสนองความชื่นชอบส่วนตัวของนักลงทุน
 • ไม่มีราคากลางที่ชัดเจน ราคาซื้อขายเกิดจากความพึ่งพอใจล้วนๆ ทำให้มีโอกาสสร้างผลตอบแทนจากส่วนต่างการซื้อขายได้มากขึ้น

ความเสี่ยงจากการลงทุนในของสะสม

 • การลงทุนในของสะสมเหมาะกับคนที่มีความรู้เชิงลึกในทรัพย์สินชนิดนั้น เพราะนอกจากต้องประเมินมูลค่าและแยกระหว่างของจริงของปลอมได้แล้ว ในระหว่างเก็บรักษาต้องมีการดูแลอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความเสียหาย
 • เป็นสินค้าที่มีความต้องการเฉพาะกลุ่ม จึงทำให้ซื้อขายเปลี่ยนมือได้ยากกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่น
 • มูลค่าของทรัพย์สินขึ้นอยู่กับระยะเวลาและกระแสนิยม ของสะสมบ้างชิ้นต้องเก็บไว้เป็นเวลานานหลายสิบปีถึงมีมูลค่าสูงตามที่ผู้ถือครองต้องการ จึงเป็นการลงทุนที่เหมาะกับคนที่มีสภาพคล่องทางการเงินสูง เพราะต้องถือสินทรัพย์เป็นเวลานาน

ที่มา https://www.apthai.com/th/blog/know-how/type-of-investment

บ้านพร้อมสวนกาแฟ เชียงใหม่

28rai coffeefarm Tepsadej, Chiangmai.

House on Highland with Coffee Plantation, Doisaket, Chiangmai.

ทาวน์โฮมรังสิต/ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

20sqw Lamlonga PathomThani, Thailand

联排别墅 3 间卧室,靠近梦想世界公园,Lamlomka-Rangsit,巴吞他尼。

สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน

Thanachart, สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน

ใกล้วัดดอยคำ-สวนราพฤกษ์

519sqw land, Maehia, Doikam Roadside, ChiangMai

Roadside to Wat Doikham, Maehia Subistrict.

สวนลิ้นจี่บนเนินเขา 4 ไร่

4rai Hillslope Lychee PongValley, chiangmai.

ใกล้รีสอร์ทในหุบเขาบ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ตึกแถวติดถนนห้วยแก้ว

22sqw Shophouse Hoikeaw.ChiangmaiCity

ด้านหลังติดถนนศิริมังคลาจารย์ - ย่านนิมมานเหมินท์

9 Rooms guesthouse

guesthouse4sale santitham chiangmai. realestate.

with a restaurant near Kad Suan Kaew, city - Chiang Mai

Nimmana Condo

47sqm Nimana condominium,chiangmai properties.

คอนโดฯย่านนิมมานฯ พร้อมเข้าอยู่

HFM Top up Bonus
gofx.com

GOFX double bonus, Forex trade.

Resort for sale, Chiangmai.
ขายคอนโดมิเนียม
ขายตึกแถวต่ำกว่าราคาประเมิน

TownhomwBuilding chomJan chiangmaicity. properties.

Shophouse for sale near Chiangmai Airport, City.

ขายอพาร์ทเม้นท์
บ้านโครงการจัดสรรคุณภาพ ใกล้เมือง

VintageHome Sankampeang BaanNaChuen Chiangmai.thailand

ขายอพาร์ทเม้นท์ใกล้มหาวิทยาลัย

1rai Apartment MaeJoUniversity 68rooms, Chiangmai.

ใกล้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ประกาศล่าสุด

GoFx copy trade

FXpro Forex

บ้านติดแม่น้ำปิง พื้นไม้สักทอง อ.สารภี

teak would house in chiangmai, Thailand.

ติดแม่น้ำปิง 5 ห้องนอน

Saraphi-ChiangMai.

10rai Tawangtal building Chiangmai

Resort building for accommodations business. Outer ring Road.

กล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือได้

Banana camera, กล้องวงจรปิดดูผ่านมือถือได้

ขายที่ดินแปลงใหญ่

533rai maefak sansai Chiang.mai.Thailand

แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

Sephora แหล่งรวมเมคอัพ

Sephora Thailand

 สกินแคร์ แฮร์แคร์ และไอเทมความงามชื่อดังจากทั่วโลก จากแบรนด์ดังจากทั่วโลก ช้อปสบายง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว


FBS BANNER, FOREX BROKER

Doisaket - Chiangmai. Properties.

Creekside resort, Chiangmai.

Resort Projects. Doi Saket, Chiangmai.

ไร่กาแฟอราบิก้า อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

CoffeeFarm Tepadej Chiangmai, properties.

ไร่กาแฟอราบิก้าสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 ม. 

ขายที่ดินหนองตอง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

NongTong Hangdong2rai,chiangmai land.

หลังตลาดต้นโชค ใกล้สถานีตำรวจหนองตอง

ตึกแถวให้เช่า มีที่จอดรถ

ShopHouse 2Unit ManeeNopparat ChiangmaiCity

ตึกแถว 2 คูหาทะลุถึงกัน ประตูช้างเผือก